THOUGHTS & SOURCES

Hlavní myšlenkou našeho projektu je:

• Přivést členy k uvědomění si zodpovědnosti k vlastnímu životu, ke svému okolí
a to nenásilnou formou prostřednictvím prvků jako je shintoismus, budhismus, prostřednictvím přírody, zvířat…
• Naučit členy sdružení ustát kontakt s lidskou hloupostí a zlobou.
• Odtrhnout od nezdravě světských forem upjatosti, nebo naopak od slepé víry k modlám a různým tipům náboženství..

Najít, tu správnou zlatou střední cestu...

Každý by si měl vybrat sobě příjemnou formu, své místo, svůj způsob jak…
Jakýkoliv náš čin, či konkrétní úkon nesmí nikomu uškodit, a to v sebemenší míře, musí být vždy nastaven tak, aby prospěl, či udělal radost. Anebo NIC..

Charity - dobročinnost
Prudence - moudrost, prozíravost
Fortitude - síla ducha, pevná mysl, statečnost
Faith - věrnost, poctivost,vyznání

… pro všechny, kteří neberou život na lehkou váhu, mají rádi světské radosti, ale nechtějí protáhnout velblouda uchem jehly a rádi by vrátili světu něco ze svých znalostí a nasbíraných zkušeností života.

M. Vejmola

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hrdniny nehledejte na televizních obrazovkách a v kinech, ale mezi sebou.

M.Vejmola

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Svět není jen o tom, na co si můžete sáhnout, není jen o tom, co můžete vlastnit, či prodat, ale je i o malých radostech, drobných pocitech štěstí v závanu větru s lidmi, kteří Vám dělají dobře na duši a ve vzpomínkách na společné chvíle. Každý den se vytrácí v západu slunce a často, ještě když neskončil, očekáváme ten následující. Každý den otevíráme oči s očekáváním něčeho nového, každý den jsme konfrontování s novými událostmi, hezkými, ale mnohdy i těžkými. Často upírame oči k nebi, ať už úmyslně, či bezděky. Jsme často vláčeni nepříjemnými událostmi, v našich pohledech nepříjmenými bez našeho přičinění....jak bláhové jsou ovšem myšlenky, kdy svádíme těžkost a prázdnotu našich životů na okolní svět a lidi v něm. Vždyť vše, co činíme, vše co nás tvaruje a mění, za to vše si můžeme jen sami.

M.Vejmola

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Česka republika
V jádru nejsme národem špindírů, jsme národem pracovitých a velmi schopných lidí. Jen musíme najít sílu a překonat lenost. Vzpomenout na tu dobrou minulost, vymazat tu špatnou a přetvořit ten svírající negativní pocit závisti na veselou mysl, která nás má v zápětí nabudit něco především se sebou udělat. Ukázat mračilům a posměváčkům, že za něco stojím a mé stopy budou dělat radost, tedy malý kousek pocitu štěstí, nebo alespoň dobré nálady. Někdy může vše nastartovat jen zvednutý nedopalek cigarety.

M.Vejmola

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hondba za světskými hodnotami přestává mít smysl, pokud člověk díky ní ztratí hodnotu duše. Změnit honbu na hru může mít velmi blahodárné účinky na tělo a duši.
Ne že může, ale bude mít !!

M.V.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tak jako jsou pomíjivé živé květy krásné a voňavé, zrozené z přírody, tak umělost umělých květin dokazuje ubohou snahu a trapnou nízkost člověka při snaze napodobit přírodu.

M.V.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
ŠPATNÉ (ne špatnost!) se v DOBRÉ vždy obrátí! Jen málokdy tomu bývá naopak. Je to jen otázkou času, ale při menší analýze budoucího pohledu k tomu mnohdy dojdeme ihned. 

Člověk nedojde k poznaní bez obětí.

Člověk musí mnohdy nejdříve vše ztratit, aby mohl vše získat.

Znalost znamená sílu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

O vztazích 

Každý vztah musí mít svou plnohodnotnou funkci. Přátelský, rodinný i pracovní. 
Pokud takové vztahy nejsou založeny na vzájemné úctě, toleranci, důvěře a ,,lásce,, není dobré je udržovat. Vztahy se musí se opečovávat, udržovat a vlastně na nich každodenně pracovat, byť jen myšlenkou, vzpomínkou, nebo popř. fyzicky. 

Nedržte se za každou cenu svých nicotných životů, ale pečujte a opatrujte je jako oko v hlavě!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaslechnuté
Vlak života by měl jet tak pomalu, 
aby mohli motýli prolétat otevřenými okny dovnitř a ven.

Nemá význam bojovat na bojišti,
na kterém nemůžeš nic vyhrát a ne vždy má “účast” smysl.

Smrt? Konec? Tady cesta nekončí, smrt je jen brána do další cesty, kterou musíme jít.
Gandalf

 Šedá deštivá clona tohoto světa se rozestře a promění se ve stříbrné sklo.
Gandalf

 Štěstí náleží těm, kteří si vystačí sami. Aristoteles

 Řekneš pravdu, zahanbíš ďábla.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

LÁSKA * VÍRA * NADĚJE

Miluj! Věř! Nevzdávej se!

*    *    *    *    *       *    *    *    *    *    *    *    *

POKORA
(humilitas) versus PÝCHA

Víra.
Respekt.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Skromné chování, nesobeckost.
Mít důvěru, když se očekává, nikoliv neúměrně velebit sám sebe.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

Je to pocit, kdy si člověk uvědomuje vlastní nedokonalost či závislost na vyšších požadavcích. Vyrůstá z pocitu vlastní slabosti a nedokonalosti vzhledem k požadavkům vyšších bytostí.

Měj respekt!
Nebuď pyšný, měj však svou hrdost.
Pýcha píchá. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠTĚDROST
(liberalitas) versus LAKOTA

Láska.
Velkorysost. Ochota dávat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Potlačená chamtivost a egoismus. Uskutečňování šlechetných myšlenek nebo činů. Nepřítomnost žádostivosti a neulpívání na vnímaném objektu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Štědrost je vyváženým středem mezi rozhazovačností a lakotou.
Dávej! Dostaneš.
Dávej s rozumem.
Nic nedávej zadarmo.
Lehce nabyl, lehce pozbyl.
Nelpi na majetku, obzvláště nepotřebném.
Neprotáhneš velblouda uchem jehly.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEJÍCNOST
(humanitas, charitas) versus ZÁVIST

 Laskavost.

 Obdiv, soucit.
Přátelství bez předsudku a bez příčiny.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Přej a bude ti přáno.
Nezáviď!
Nikdy nevidíš a neznáš všechny souvislosti.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

MÍRUMILOVNOST
(patientia) versus HNĚV

 Trpělivost.
Vyrovnanost. Schopnost snášet. Schopnost odpustit.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Laskavost je vyvážený střed mezi hněvem a slabošstvím. 
Vyřešení konfliktu mírumilovně, i když se druhá strana uchýlí k násilí.
Shovívavost, odolnost, snášenlivost dosažené sebeovládáním, umírněností a zdrženlivostí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Buď trpělivý.
Trpělivost růže přináší.
Měj vyrovnané a spravedlivé myšlenky.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

CUDNOST
(castitas) versus SMILSTVO

 Etika.

 Mravnost.
Zdrženlivost.
Bezúhonnost.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mravní čistota, nejen ve vztahu k pohlavnímu životu.
Čistota duše a myšlenek pomocí vědomého zdokonalování.
Dbej dobrých mravů a své vlastní cti.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

STŘÍDMOST
(frenum) versus NENASYTNOST

Sebekontrola.

Sebeovládání.
Vnímání plnou myslí.
Zdrženlivost a umírněnost.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Všeho s mírou.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

ČINORODOST
(industria) versus LENOST

 Píle. Úsilí.

 Pracovitost. Energická pracovní morálka.
Horlivá a důkladná přirozenost v činění a konání.
Hospodařit dobře s časem, sledovat vlastní činnosti a vyvarovat se lenivosti.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvedni zadek a jdi něco dělat.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

ROVNOVÁHA MEZI CTNOSTÍ A HŘÍCHEM

ROVNOVÁHA MEZI CTNOSTMI A HŘÍCHY V KOMPLEXU


2014 (C) ORKAprojects for real life | Všechna práva vyhrazena.
Některé fotografie užité pro tento web byly vybrány z komerční fotobanky a postupně budou nahrazeny za naše vlastní autentická fota.
Pro dobrou čitelnost stránek Vám doporučujeme nahlížet prostřednictvím prohlížeče Google chrome, nebo Mozilla Firefox.
Vytvořeno pomocí Intelligent Software s.r.o.